Job Opportunities

HIGHLIGHT JOB

JOB DESCRIPTION

 • เขียนแบบ (DRAWING) โดยใช้โปรแกรม Auto cad หรือ Solid Work สำหรับผลิตภัณฑ์ปัจจุบันและผลิตภัณฑ์ใหม่ ให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า

QUALIFICATION

 • อายุ 23-35 ปี
 • การศึกษาระดับ ปวส./ปริญญาตรี สาขาเครื่องกล, วิศวกรรมเครื่องกล, เทคนิคการผลิต, วิศวกรรมการผลิต
 • มีประสบการณ์ในการเขียนแบบ 1-2 ปี
 • สามารถใช้โปรแกรม AUTO CAD 2D,3D ได้เป็นอย่างดี

JOB DESCRIPTION

 • คิดค้น พัฒนา และปรับปรุงระบบ Application Support เกี่ยวกับระบบไฟฟ้า สำหรับจักรยาน และอุปกรณ์เสริมสำหรับจักรยาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า

QUALIFICATION

 • เพศชาย อายุ 25-35 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง, อิเล็คทรอนิกส์, เมคคาทรอนิกส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้เรื่องเกี่ยวกับไฟฟ้ากำลัง ชิ้นส่วนอิเล็คทรอนิกส์
 • สามารถใช้โปรแกรมออกแบบได้ เช่น Auto Cad ,Solid Work ได้ดี

JOB DESCRIPTION

 • ประสานงานลูกค้า /การจัดจำหน่าย /การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย
 • ร่วมปฎิบัติงานภาคสนามกับแผนกส่งเสริมการขาย หรือ กิจกรรมการตลาด ที่สนับสนุนงานขาย เช่น กิจกรรม Knock door service , กิจกรรม Road show , การจัดเรียงLay shop ในจังหวัดต่าง ๆ , กิจกรรม Below the line

QUALIFICATION

 • อายุ 27 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาการตลาด บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้อง 2 ปี
 • ประสานงานกับลูกค้าได้เป็นอย่างดี
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถเดินทางปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

JOB DESCRIPTION

 • การซื้อวัตถุดิบและอะไหล่ต่างประเทศ เพื่อสนับสนุนการทำงาน ของฝ่ายผลิต คลังสินค้า และหน่วยงานที่ต้องการซื้อ และประสานงานโดยดำเนินงานตามขั้นตอนภายใต้ระบบของบริษัท

QUALIFICATION

 • อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • มีประสบการณ์จัดซื้อต่างประเทศ 1-2 ปี
 • มีความรู้ทางด้านภาษาจีน สามารถ พูด อ่าน เขียนได้เป็นอย่างดี
 • มีทักษะในการต่อรองราคา และการประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก

JOB DESCRIPTION

 • ปรับปรุง/พัฒนากระบวนการผลิต และคุณภาพของผลิตภัณฑ์ / สนับสนุนข้อมูลเพื่อจัดทำมาตรฐานสำหรับการผลิตแต่ละกระบวนการ
 • ประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยงเบื้องต้น เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการแก้ไขปรับปรุง
 • ร่วมจัดทำมาตรฐานการผลิต และฐานข้อมูลของผลิตภัณฑ์นั้น ๆ

QUALIFICATION

 • อายุ 26 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
 • มีประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้อง 1 ปี
 • มีพื้นฐานทางด้านการศึกษาการทำงาน (Work Study) Quality Control / PLAN DESIGN
 • เข้าใจในภาษาอังกฤษ
 • สามารถใช้โปรแกรม AUTO CAD ได้ สามารถอ่านแบบและเขียนแบบเครื่องกลได้

JOB DESCRIPTION

 • บริหารงานขาย ยอดขาย ยอดสต๊อคภายในร้าน /จัดหน้าร้านตามรูปแบบทางการตลาด
 • ใหบริการขาย ให้คำแนะนำด้านความรู้กี่ยวกับจักรยาน อะไหล่ และอุปกรณ์ต่างๆ ให้กับลูกค้า
 • ออกกิจกรรมส่งเสริมการขาย/บริการนอกสถานที่ เช่น งาน Road Show , งาน Knock Door Service

QUALIFICATION

 • อายุ 26 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์จักรยาน อะไหล่ และอุปกรณ์ต่าง ๆ
 • หากมีประสบการณ์การทำงานในธุรกิจจักรยานหรือขี่จักรยานแข่งขันจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถประกอบ และปรับแต่งจักรยานได้ / สามารถทำงานนอกสถานที่และสามารถออกต่างจังหวัดได้

JOB DESCRIPTION

 • จัดทำเอกสารนำเข้า-ส่งออก Forwarding ทางเรือ ทางอากาศ ทำเอกสารกรมศุลกากร/BOI

QUALIFICATION

 • อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี ทุกสาขา (พิจารณานักศึกษาจบใหม่ สาขา โลจิสติกส์)
 • ประสบการณ์ด้าน Shipping จัดทำเอกสารนำเข้า-ส่งออก ทางเรือ ทางอากาศ, เอกสารกรมศุลกากร/BOI มากกว่า 1 ปี
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี

JOB DESCRIPTION

 • ดูแลงานซ่อม และบริการลูกค้าในเรื่อง Technical ของสินค้า
 • ควมคุมการใช้งานอุปกรณ์เครื่องมือช่างแนะนำความรู้ ชิ้นส่วนต่างๆ ที่ต้องใช้ในการซ่อมและบริการให้แก่ลูกค้า

QUALIFICATION

 • เพศชาย
 • ปวส. ช่างยนต์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ให้บริการการขาย ให้คำแนะนำข้อมูลผลิตภัณฑ์ เช่น ราคา อะไหล่ และอุปกรณ์ต่าง ๆ
 • ประกอบ และซ่อมแซมจักรยาน สำหรับการขายและการบริการลูกค้าได้ / มีใจรักงานบริการลูกค้า
 • สามารถทำงานนอกสถานที่และออกต่างจังหวัดได้

JOB DESCRIPTION

 • วางแผนฝึกอบรมพัฒนาหลังสูตรการฝึกอบรม ดำเนินการฝึกอบรมและติดตามผล/ สำรวจและวิเคราะห์ความต้องการในการฝึกอบรม
 • ประสานกับหน่วยงานต่างๆ ในการฝึกอบรมและศึกษาข้อมูลหลักสูตรในการฝึกอบรม
 • จัดทำแผนการฝึกอบรมประจำปี สรุปผลการประเมินและติดตามผลการฝึกอบรม

QUALIFICATION

 • อายุ 27-35 ปี
 • ปริญญาตรี บริหารจัดการ จิตวิทยา หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ฝึกอบรม 2 ปีขึ้นไป ในสายงานโรงงาน
 • สามารถเป็นวิทยากรในหลักสูตรพื้นฐาน เช่นปฐมนิเทศ, OJT
 • เป็นผู้นำ กระตือรือล้น และมีความคิดสร้างสรรค์

JOB DESCRIPTION

 • ประสานงานกับลูกค้า Requirement ต่างๆ เช่น จัดทำใบเสนอราคา / Spec / ตัวอย่าง /รับข้อร้องเรียน /ติดตามการชำระเงินให้ตรงตามเงื่อนไขการขาย
 • ประสานงานกับแผนกต่างๆ ในการจัดทำเอกสารขอ Spec / ตัวอย่าง / เปิดorder การส่งตัวอย่างสินค้า และ เอกสารส่งออก

QUALIFICATION

 • อายุ 31-37 ปี
 • ปริญญาตรี ธุรกิจระหว่างประเทษ, อังกฤษธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 2 ปี ขึ้นไป
 • สามารถ สื่อสาร อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ ได้เป็นอย่างดี

WELFARES AND BENEFITS

 • มีทักษะ ความรู้ เกี่ยวกับจักรยาน
 • มีทักษะ ความรู้ ด้านภาษาจีน และอังกฤษ
 • ชอบการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และมีการพัฒนาตนเอง

ผลตอบแทน

เรามุ่งมั่นที่จะสรรหา พัฒนา และรักษาบุคลากรที่ดี โดยเปิดโอกาสให้เติบโตในตำแหน่งงานที่สูงขึ้น พร้อมกับผลตอบแทนที่ดีขึ้นตามผลการปฎิบัติงานของคุณ

สวัสดิการอื่นๆ

นอกเหนือจากสวัสดิการที่พนักงานจะได้รับตามกฏหมายแล้ว พนักงานยังจะได้ เราให้ความสำคัญต่อการศึกษาต่อเนื่อง การศึกษาของตนเองและบุตร นอกจากนี้ยังมอบทุนการศึกษาสำหรับบุตรพนักงาน ที่มีผลการเรียนดีเป็นประจำทุกปี

สวัสดิการของเรายังรวมไปถึงสิทธิในการซื้อสินค้าและบริการของบริษัท และ ผลิตภัฒฑ์ต่างๆ จากบริษัทในราคาพิเศษอีกด้วย

ความก้าวหน้าในอาชีพ

เราส่งเสริมให้พนักงานได้รับการพัฒนาและมีความก้าวหน้าในสายอาชีพ ไม่ว่าจะ อยู่ในหน่วยงานใดของบริษัท คุณจะได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะ และสามารถ พัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่องทั้งจากสูตรพิเศษที่จัดขึ้น เพื่อฝึกอบรม พนักงานในหลักสูตรต่างๆ เช่น การสัมมนา การสัมมนาเชิงปฎิบัติการและการบรรยาย

ร่วมงานกับเรา

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท แอล เอ ไบซิเคิ้ล (ประเทศไทย) จำกัด
และบริษัททั้งหมดในเครือฯ

หรือส่ง resume มาที่อีเมล์
hr@bangkokcycle.com
nucharaporn@bangkokcycle.com

หรือ โทรศัพท์ สอบถามได้ที่ 02-819-4488 #6105

ThailandWarranty Registration